Εθιμα και Παραδόσεις

13 Απριλίου 2012 περιφορά επιταφείου.

Περισσότερες εικόνες: 
ό Γάμος τού λάμπρου καί τής λένης.
Τιγανίτα στήν πλάκα.
Κάλαντα στό χωριό.
Από τόν γάμο τής τούλας καί νίκου.
Από χερετισμό τής νύφης.
ή Μοναδικότητα τής παράδοσης καί τής ταυτότητας μας.
Μουσικός θησαυρός χωρίς μικτόφωνα, ηχεία,καί ενυσχυτές.